Thử nghiệm xử lý Gạo có phun thuốc BVTV bằng nhũ tương Ozonit

Thử nghiệm xử lý Gạo có phun thuốc BVTV bằng nhũ tương Ozonit